Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Reklamace

Vážený zákazníku,

prosím, pozorně si přečtěte následující informace, které stanoví podmínky a způsob, jakým můžete uplatnit reklamaci na zboží zakoupené v našem obchodě.

Před samotnou reklamací zboží nás neváhejte kontaktovat emailem (reklamacie@ecoprodukt.sk).

Problém může být odstraněn našim poradenstvím a můžete tak předejít zbytečnému posílání produktů.

Doporučujeme si také prohlédnout často kladené otázky spolu s odpověďmi.

Reklamace nám zašlete na adresu: ECOPRODUKT s.r.o., Priemyselná 2, 971 01 Prievidza, Slovensko

1. Rozlišujeme 3 druhy reklamací

a) jakostní (poškozené zboží)

b) množstevní (nedodané nebo na více dodané zboží)

c) spotřebitelské (týkající se již prodaného zboží konečnému spotřebiteli)

2. Zboží, které chcete reklamovat musí mít vypsáno reklamační formulář

Reklamační list pro jakostní a množstevní reklamace musí obsahovat:

a) vaše jméno nebo název provozu

b) číslo faktury nebo dodacího listu, kterým jste reklamované zboží u nás zakoupili.

c) datum vystavení tohoto dokladu

d) název zboží

e) kód reklamovaného zboží (najdete jej na faktuře nebo dodacím listu)

f) kupní cena reklamovaného zboží s DPH

g) popis poškození nebo důvod reklamace zboží (nedodané / navíc dodané)

h) při soupravách sestávajících z více dílů, prosíme přesně označit poškozený díl. (Např. Na solárním panelu)

Reklamační list pro spotřebitelské reklamace musí obsahovat:

a) vaše jméno nebo název provozu

b) jméno, adresu a přímý kontakt na spotřebitele

c) název zboží

d) kód reklamovaného zboží (najdete jej na faktuře nebo dodacím listu)

e) datum zakoupení zboží spotřebitelem

f) popis závady

g) přílohou spotřebitelské reklamace musí být: pokladní doklad (kopie)

h) vyplněný záruční list, pokud je dodáván s výrobkem

3. Přeprava reklamovaného zboží

Balík resp. karton musí být viditelně označen nápisem REKLAMACE, jménem a vaší adresou.

Reklamované zboží zašlete na adresu ECO PRODUKT s.r.o. Priemyselná 2, 971 01 Prievidza, Slovensko.

Prosíme Vás abyste s reklamovaným zbožím zacházeli s náležitou opatrností aby, nedošlo k jeho dalšímu poškození.

4. Termíny uplatnění reklamací:

a) reklamace množstevní - ihned, maximálně do 3 dnů od dodání zboží.

b) reklamace jakostní - chyby zjevné - ihned, maximálně do 3 dnů od dodání zboží

c) chyby skryté - do 24 měsíců od dodání zboží

d) reklamace spotřebitelské - v den uplatnění reklamace spotřebitelům se zárukou 24 měsíců

5. Způsoby vyřízení reklamace:

Při reklamaci rozlišujeme vady odstranitelné a neodstranitelné.

a) odstranitelné - po následném odstranění chyby bude zákazníkovi opravené zboží vráceno nebo poskytnuta sleva z ceny.

b) neodstranitelné -zákazníkovi bude zboží vyměněno podle možnosti skladových zásob firmy, nebo dle dohody zaměněn.

Reklamaci vyřizujeme do 30 dnů.

Dodržováním těchto ustanovení a způsobů přispějete k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace a spokojenosti konečného spotřebitele.

6. Další ustanovení

1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů České republiky.

2. Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

3. Viditelné vady zboží, které mohou být podle své povahy zjištěny okamžitě při přebírání zboží kontrolou na místě dodání, je kupující povinen oznámit prodávajícímu na email reklamacie@ecoprodukt.sk okamžitě, nejpozději do 24 hodin po převzetí zboží, jinak se předpokládá, že takové vady v čase převzetí neexistovaly.

4. Skryté vady zboží, které mohou být zjištěny až po odzkoušení je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 5 dnů od uplynutí lhůty následujícího odstavce.

5. Kupující se zavazuje, že zboží nejpozději do 3 dnů ode dne jeho převzetí řádně důkladně prohlédne a vyzkouší na sloužící účel na ověření jeho funkčnosti a bezchybnosti.

6. V případě oprávněnosti reklamace a výměny nebo opravy vadného zboží prodávající dodá nový nebo opravené zboží v co možná nejkratším čase, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

7. Záruční doba na prodávané zboží je v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedena jiná záruční doba. Je třeba poznamenat, že pokud jde o produkty jako dobíjecí baterie, které mají omezenou životnost a jsou považovány za spotřební zboží, reklamace na snižování kapacity po lhůtě 6 měsíců nemůže být uznána.

7. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

V Prievidzi dne 20.06.2022