Hledat
Košík
menu
Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O SPRACÚVAVANÍ SOUKROMÍ

Společnost ECO PRODUKT s. r. o. se sídlem: Mostová 2, 811 02, Bratislava - Staré mesto, IČO: 45502471 s adresou centrální provozu a skladu Jesenského 35, 972 01 Bojnice prohlašuje jako provozovatel internetového obchodu https://www.ecoprodukt.cz/ (dále jen "provozovatel"), že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijal vhodná technická a organizační opatření, které deklarují zákonné zpracovávání osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv dotazů ze strany dotyčné osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i emailem: podpora@ecoprodukt.cz, osobně na centrální provozu na adrese Jesenského 35, 972 01 Bojnice, nebo na webovém sídle provozovatele: https://www.ecoprodukt.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Níže uvádíme informace o zpracovávání ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

1. Provozovatel internetového obchodu: https://www.ecoprodukt.cz
ECO PRODUKT  s. r. o.
Mostová 2
811 02, Bratislava - Staré mesto
IČO: 45 502 471

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.

2. Seznam našich zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje

Při navštívení našeho webového sídla https://www.ecoprodukt.cz ,při využití možnosti online nákupu, kontaktního formuláře nebo při doručování zásilky, při vyžádání a zasílání marketingových materiálů - newsletterů, při zaregistrování uživatelského konta Vaše údaje zpracovává i další subjekt, který se nachází v postavení zprostředkovatele nebo příjemce:

Zprostředkovatel / Typ služby

NEFRIS s.r.o., Postajok 269/4 085 01 Bardejov, IČO: 43814123
dodavatel technologií a cloudových služeb

Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
přepravní partner

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
přepravní partner

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039 , 962 33 Budča, IČO: 36624942
přepravní partner

TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923
přepravní partner

Ing. Ľuboš Hajro, IČO: 34635947
IT, klientská a produktová podpora

Vladimír Uhlár, IČO: 51463431
IT, klientská a produktová podpora

Samuel Kopčanský, IČO: 51643561
klientská a produktová podpora

Juraj Hromada, IČO: 51080125
klientská a produktová podpora

Jakub Harmat, IČO: 48011134
klientská a produktová podpora

Marketing
Bc. Miroslava Vyoralová,
IČO: 44102828

Účetnictví
economyArt, s. r. o., J. Jesenského 538/9 971 01 Prievidza, IČO: 46257063

Účetnictví

Ve výjimečných situacích může být na doručení zboží operativním rozhodnutím vybrána jiná kurýrní společnost. Vzhledem k operativní charakter rozhodnutí není možné předem určit název a sídlo předmětné společnosti. Zprostředkovatelem předáváme pouze takové Osobní údaje, které jsou potřebné k provedení sprostredovateľskej činnosti.

3. Účel zpracování osobních údajů

Jménem společnost ECO PRODUKT s. r. o. jako provozovatel internetového obchodu  https://www.ecoprodukt.cz/, získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na poskytnutí plnohodnotné služby - t. j. při doručování Vámi objednaných produktů, při poskytování klientské a produktové podpory nebo při vyřizování případně vzniklých reklamací. Účely zpracovávání osobních údajů při jednotlivých procesních krocích jsou:

• Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře, zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem reakce na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta jako dotčené osoby

• V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky produktů telefonicky, osobně, formou elektronické pošty nebo přímého nákupu prostřednictvím internetového obchodu https://www.ecoprodukt.cz zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné k provádění potřebných opatření podle požadavků objednatele jako dotyčné osoby před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu - např. identifikace klienta při vytváření nebo definování požadavku resp. objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání, případně doplnění v pořadí další kontaktní osoby a jejích údajů

• Po potvrzení objednávky, čili po vzniku smluvního vztahu mezi společností ECO PRODUKT s. r. o. a Vámi jako dotyčnou osobou objednatelem, při potřebné kooperativní komunikací s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování, nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu - faktury zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jejíž stranou je dotyčná osoba klient

• Prostřednictvím webového sídla https://www.ecoprodukt.cz máte možnost si dobrovolně vytvořit a zaregistrovat uživatelské konto, jehož prostřednictvím je možné realizovat zjednodušené online nakupování a evidenci všech nákupů nebo zaregistrovat si emailovou adresu jako odběratel produktových novinek - newsletterů, kde zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních novinek na poskytnutou emailovou adresu

4. Seznam zpracovávaných osobních údajů

Údaje při registraci k odběru newsletteru - produktových novinek

- Adresa elektronické pošty

Údaje potřebné pro realizaci objednávky

- Jméno a příjmení

- Adresa elektronické pošty

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo

Údaje potřebné pro registraci uživatelského konta

- Jméno a příjmení

- Adresa elektronické pošty

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo

- Osobní přístupové heslo

Fakturační údaje

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro potřeby fakturace

Kontaktní údaje v případě doručování zásilky a výhry

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení, nebo v případně provedení změny v objednávce

- Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změny stavu objednávky, zároveň jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.

5. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - v rámci plnění závazků společnosti ECO PRODUKT s. r. o. vůči objednatelem a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na Vaši kontaktní adresu v smyslu zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových předpisů zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, zákon č. 563 / 2009 Sb., o správě daní a pod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek zpracováváme údaje po dobu 5 let, nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů Realizujme kontakt formou elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávány - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta / dotyčné osoby, po vybavení nebyly následně postoupeny do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.

Jak Provozovatel zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co: byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a naší Společností; a / nebo

- zanikly všechny Vaše závazky vůči naší Společnosti; a / nebo

- byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo

- byly vypořádány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a naší Společností; a / nebo

- byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo

- uplynula lhůta, na který byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo

- bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo

- nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;

- a současně netrvá oprávněný zájem naší Společnosti, zanikly všechny povinnosti naší Společnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), Nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracovávají na žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotčenou osobu, jejíž náhodně získané osobní údaje patří o jejich náhodném získání a podle povahy případu jejího poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad její osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle

6. Kamerové systémy na naší provozovně

Naše prostory provozu (v interiéry) jsou monitorovány kamerovým bezpečnostním systémem s možností vyhotovování záznamem. Bezpečnostní systém na provozu je zaveden ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku před krádeží nebo poškozením, jakož iz důvodu objasňování možné nezákonné činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost ECO PRODUKT s. r. o., Mostová 2, 811 02, Bratislava - Staré mesto, IČ: 45502471 s provozem na adrese Jesenského 35, 972 01 Bojnice.

Doba uchovávání kamerového záznamu je 15 dny.

7. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

8. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se neuskutečňuje.

9. Práva a povinnosti dotyčné osoby

Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.

Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.

Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.

Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete:

         - Osobně na kontaktem místě naší společnosti ECO PRODUKT s. r. o., Jesenského 35, 972 01 Bojnice;

         - Prostřednictvím naší zákaznické linky: 253 253 233

         - Prostřednictvím elektronické pošty: podpora@ecoproduct.cz

         - Písemně na adrese Provozovatele: ECO PRODUKT s. r. o., Jesenského 35, 972 01 Bojnice

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup - Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu - K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve jako nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz - Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, na který jsme Vaše osobní údaje zpracovávány a zpracovávány jejich za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování - Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost - Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo prováděny za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděny automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo nesouhlasit se zpracováváním - Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat proti takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud nepreukážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost - Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel .: +421 / 2/3231 3220.

Právo odvolat souhlas - Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolán souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

10. Zabezpečení webového sídla
Webové sídlo https://www.ecoprodukt.sk používá při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejných přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

11.Zásady používání souborů cookies

V souladu s §55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných společností ECO PRODUKT s. r. o. vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich Vašim zájmům a potřebám, zlepšovat jejich strukturu a obsah, jakož i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Společnost ECO PRODUKT s. r. o. nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies zpracovávají údaje, dochází ke zpracovávání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem zachování co nejlepší funkcionality a optimalizaci internetové stránky a propagačních nástrojů, na cílený a efektivní marketing.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě "pomoc" každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox

Android 

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.