Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Zpětný sběr

Proč třídit odpad?

Třídění odpadů je dělení odpadů podle druhů, kategorií nebo jiných kritérií nebo oddělování složek odpadů, které lze po oddělení zařadit jako samostatné druhy.

Třídění odpadů umožňuje využívání odpadů jako druhotné suroviny. V tomto procesu z původních odpadů vznikají nové, funkční věci. Výsledkem je hlavně šetření přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí. Motivací může být i úspora ekonomických zdrojů, jelikož tříděním odpadů dochází např. ke snížení objemu směsného odpadu, a tedy i nákladů spojených s jeho uložením na skládce odpadů.

Proč třídit odpad

Třídění odpadů je dělení odpadů podle druhů, kategorií nebo jiných kritérií nebo oddělování složek odpadů, které lze po oddělení zařadit jako samostatné druhy.

Třídění odpadů umožňuje využívání odpadů jako druhotné suroviny. V tomto procesu z původních odpadů vznikají nové, funkční věci. Výsledkem je hlavně šetření přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí. Motivací může být i úspora ekonomických zdrojů, jelikož tříděním odpadů dochází např. ke snížení objemu směsného odpadu, a tedy i nákladů spojených s jeho uložením na skládce odpadů.

Co je to zpětný sběr?

Zpětný sběr je forma sběru odpadů, v rámci níž je odpad odebrán přímo distributorem výrobků. Zpětný sběr je bezplatný, provádí se bez požadování poplatku nebo jiné služby.

Zpětný sběr se vztahuje na elektroodpad z domácností, použité přenosné baterie a akumulátory, nevyužívané pro komerční účely ve vlastnictví fyzické osoby, t. j. občana nepodnikatele.

Elektroodpadem (OEEZ) jsou elektrozařízení (EEZ), kterých se držitel zbavuje včetně všech konstrukčních částí a spotřebních materiálů, které jsou jejich součástí.

Baterie nebo akumulátor je zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, sestávající z jednoho nebo více primárních nedobíjených článků nebo z jednoho nebo více sekundárních dobíjecích článků.

Přenosná baterie nebo akumulátor - baterie, knoflíkový článek, sada baterií nebo akumulátor, které: Jsou hermeticky uzavřeny, mohou být ručně přenášeny.

Nejsou průmyslovou baterií či akumulátorem ani automobilovou baterií či akumulátorem.

Průmyslová baterie nebo akumulátor - baterie nebo akumulátor, které jsou určeny výhradně pro průmyslové nebo profesionální použití nebo jsou použity v dopravním prostředku poháněném elektrickou energií.

Kam s použitými bateriemi a akumulátory?

Použité baterie a akumulátory by se neměly odstraňovat spolu s netříděným komunálním odpadem, ale měli by se sbírat odděleně, aby se mohla zajistit jejich ekologická recyklace. Na tuto skutečnost spotřebitelů upozorňuje i piktogram přeškrtnuté sběrné nádoby označující oddělený sběr, který je vyobrazen na bateriích a akumulátorech.

Klíčovou roli při nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory tedy hrají samotní spotřebitelé, protože od nich závisí, co udělají s opotřebovanými bateriemi a akumulátory.

Občané mají několik možností odevzdání použitých baterií a akumulátorů

  • V prodejnách, které slouží k prodeji baterií a akumulátorů - tzv. zpětný sběr

  • Zanesením baterií a akumulátorů na sběrný dvůr

  • Při mobilním sklizni organizovaném v obci

  • Na sběrném místě použitých baterií a akumulátorů

Společnost ECO PRODUKT je registrována jako výrobce vyhrazených výrobků / EZ, Baterie a akumulátory, obaly /. Povinnosti si plní kolektivně cestou OZV a to:

EZ - REMA, reg.číslo - EZ0001448

Obaly - Natur Pack, reg. číslo - PO_0016311

Společnost distribuuje baterie a akumulátory a povinnosti distributora plní přes společnost Power Batery a zpětný sběr je prováděn v prodejně společnosti na adrese ECO Produkt s.r.o., Jesenského 35, 972 01 Bojnice.